Algemene Voorwaarden Pure Horse

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 – Aanvullende voorwaarden cursus of workshop

Artikel 18 – Aanvullende voorwaarden abonnementen

Artikel 19 – Aanvullende voorwaarden partners

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Retourformulier: het formulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Pure Horse

Postadres: Gaussstraat 17, 6533 LD Nijmegen

Vestigings- en bezoekadres: Bijsterhuizen 3011E, 6604LP Wijchen

Telefoon: 06-54967768

Website: purehorse.nl

Mail: info@purehorse.nl

KvK-nummer: 63452340

BTW-identificatienummer: NL002184877B20

Registratienummer Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: 221325

Registratienummer Skal biocontrole: 108632

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
  • optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bestelling heeft geretourneerd, zal de ondernemer het aankoopbedrag van de geretourneerde producten (exclusief gemaakte verzendkosten) zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping) terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal 3 maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en met een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl). Deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door DigiDispuut (digidispuut.nl) te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden bij het Europese platvorm voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) (ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Aanvullende voorwaarden cursus of workshop

17.1 Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus of workshop is gesloten.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de cursus of workshop.
 3. Cursus of workshop: cursus, workshop, training, opleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

17.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Pure Horse met opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen of workshops.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het aanschaffen van een deelname via de webshop, of door aanmelding per e-mail of telefoon.

17.3 Inschrijving

 1. Een inschrijving is pas definitief nadat het volledige cursusgeld of een aanbetaling is ontvangen.
 2. In alle gevallen telt de datum van ontvangst van de betaling zoals gesteld in lid 1 voor de volgorde van inschrijving.
 3. Alle cursussen of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 4. Pure Horse behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

17.4 Annulering door deelnemer

 1. Bij annulering voor een cursus of workshop wordt €5,- aan administratiekosten ingehouden.
 2. Bij annulering tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de cursus of workshop wordt het volledige cursusgeld, minus de administratiekosten, gerestitueerd.
 3. Bij annulering vanaf 1 maand (30 dagen) tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de cursus of workshop wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 4. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus of workshop wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen tijdens de cursus of workshop.
 5. Indien een deelnemer zelf verhinderd is, dan is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. De deelnamebevestiging is aldus overdraagbaar, mits doorgegeven aan Pure Horse.

17.5 Annulering of verplaatsing door Pure Horse

 1. Pure Horse is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus of workshop te annuleren.
 2. Pure Horse is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden cursus of workshop te annuleren.
 3. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
 4. De cursus of workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 3 deelnemers zijn.

17.6 Aansprakelijkheid

Pure Horse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus of workshop.

17.7 Klachten

 1. Klachten over de door Pure Horse geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Pure Horse te worden medegedeeld.
 2. Een veronderstelde tekortkoming laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

17.8 Geheimhouding

 1. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte van) cursus- of workshopmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Pure Horse toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 2. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de cursussen of workshops ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

17.9 Overig

 1. Pure Horse behoudt zich altijd het recht voor om de cursussen of workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 2. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een cursus of workshop, dan heeft Pure Horse het recht om deze persoon te weigeren voor volgende lessen van de cursus of workshop. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Artikel 18 – Aanvullende voorwaarden abonnementen

18.1 Toepasselijkheid

 1. Pure Horse behoudt zich altijd het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zal Pure Horse de consument ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen.
 2. Mocht de consument bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@purehorse.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via de website van Pure Horse, met inachtneming van het gestelde in artikel 18.5 lid 1 en 2.
 3. Indien de consument de overeenkomst niet beëindigt c.q. opzegt en vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden gebruik blijft maken van de producten en/of diensten van Pure Horse, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.
 4. Bij ontevredenheid over een product of een ingrediënt, of om welke reden dan ook, dient de consument binnen 7 dagen na de datum waarop het product is ontvangen contact op te nemen met Pure Horse via info@purehorse.nl. Afhankelijk van de omstandigheden kan Pure Horse, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het product of ingrediënt bieden, of voorzien van een tegoed dat automatisch wordt toegepast in het lidmaatschap.

18.2 Verplichtingen van de consument

 1. Alle informatie die de consument op enig moment aan Pure Horse opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.
 2. Het wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, het dient veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaard te worden, en Pure Horse dient bij een eventueel verlies of doorgave hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met betreffend wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de consument zelf de volledige verantwoordelijkheid. Pure Horse is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van betreffend wachtwoord nimmer aansprakelijk en de consument vrijwaart Pure Horse tegen eventuele aanspraken van derden.
 3. De consument is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Pure Horse nimmer aansprakelijk en de consument vrijwaart Pure Horse tegen eventuele aanspraken van derden.

18.3 Aanbod, offerte, totstandkoming overeenkomst

 1. Het aanbod van Pure Horse bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Pure Horse kan echter niet garanderen dat er nimmer een vergissing wordt gemaakt, in welk verband wordt opgemerkt dat kennelijke vergissingen in het aanbod Pure Horse niet binden.
 2. Het aanbod van Pure Horse richt zich op eindverbruikers. De bestelde producten, zoals de boxen, cadeaubonnen en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Om deze reden worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 3. Offerte.
 4. Totstandkoming overeenkomst.

18.4 Wettelijk herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste Pure Horse Box.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) Pure Horse op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het retourformulier, maar de consument is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om een mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht dient wel betaald te worden voor de box/boxen die tijdens deze 14 dagen al geleverd en/of door Pure Horse besteld is/zijn.
 4. Pure Horse bestelt de producten ten behoeve van de Pure Horse Box altijd uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de aflevering. Derhalve, om bestelling (en dus ook levering en betalingsverplichting) van de volgende Pure Horse Box te voorkomen, dient de consument vóór de besteldag gebruik te maken van het herroepingsrecht.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht hoeft/hoeven de reeds ontvangen box/boxen niet teruggestuurd te worden.

18.5 Contractduur, opzegging

 1. De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de Pure Horse Box, ten allen tijde opzeggen, met inachtneming van het volgende.
 2. Pure Horse bestelt de producten ten behoeve van de Pure Horse Box altijd uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de aflevering. Indien de consument de overeenkomst vóór de besteldag vóór 23.59 uur opzegt, ontvangt de consument hierna geen box meer. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden. Derhalve, om bestelling (en dus ook levering en betalingsverplichting) van de volgende Pure Horse Box te voorkomen, dient de consument vóór de besteldag de overeenkomst op te zeggen.
 3. De consument kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan. Daarnaast is het altijd mogelijk om op te zeggen via de klantenservice, het klantaccount, per post of via info@purehorse.nl.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

18.6 Bezorging, bezorgingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, overdrachtsrisico, pauzering c.q. onderbreking van bezorging

 1. Pure Horse behoudt zich altijd het recht voor om pas ná betaling van het volledige (100%) totaalbedrag van de bestelling deze bij de consument te bezorgen. In dit verband kan geen beroep worden gedaan op eerdere leveringen.
 2. Pure Horse bezorgt overal in Nederland.
 3. Indien de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt deze via e-mail verstuurd.
 4. Pure Horse bezorgt op het adres dat de consument in het klantaccount op de website van Pure Horse als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging voor de bezorging gaat in wanneer de consument deze tot 4 dagen voor aflevering vóór 23.59 uur aan Pure Horse kenbaar heeft gemaakt.
 5. De consument heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het opgegeven bezorgadres en gedurende het door consument opgegeven tijdsvenster mogelijk is.
 6. Mocht de persoonlijke bezorging niet mogelijk zijn, dan is de consument in gebreke voor wat betreft de acceptatie van de bestelling en zijn eventuele kosten c.q. schade voor rekening van de consument.
 7. Indien de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor risico van de consument. Pure Horse is in deze niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.
 8. Indien de producten op het moment van de bezorging nog niet betaald zijn, behoudt Pure Horse het eigendomsrecht totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.
 9. De consument kan op elk moment een Pure Horse Box laten uitvallen door de levering te pauzeren. De mededeling over het pauzeren dient de consument vóór de besteldag door te geven via het klantaccount. Pure Horse bestelt de producten ten behoeve van de Pure Horse Box altijd uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de aflevering. Derhalve, om bestelling (en dus ook levering en betalingsverplichting) van de volgende Pure Horse Box te voorkomen, dient de consument de wens om pauzering vóór de besteldag kenbaar gemaakt te hebben.

18.7 Prijzen en verzendkosten, betaling, opschortingsrecht Pure Horse

 1. De vorderingen van Pure Horse zijn per direct opeisbaar.
 2. Voor betaling kan alleen gebruik gemaakt worden van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. De consument is verplicht om binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.
 3. Pure Horse is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat de consument hiervan ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte wordt gesteld.
 4. Mocht de consument bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@purehorse.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via de website van Pure Horse, met inachtname van het gestelde in artikel 18.5 lid 1 en 2.
 5. Indien de consument de overeenkomst niet beëindigt c.q. opzegt, en vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik blijft maken van de producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.
 6. Pure Horse is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van de Pure Horse Box, op te schorten indien en zolang als de consument niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

18.8 Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

 1. Kortingscodes c.q. vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij Pure Horse. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher helaas niet inwisselen.
 2. Pure Horse heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.
 3. De Pure Horse cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld en is niet retourneerbaar.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul je de exacte code in.
 6. Cadeaubonnen uitgegeven door Pure Horse zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake aankopen via www.purehorse.nl.
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen worden geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 8. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

18.9 Aansprakelijkheid van Pure Horse

 1. Pure Horse is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Pure Horse, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Pure Horse of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Pure Horse verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
 2. Aansprakelijkheid van Pure Horse voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
 3. Pure Horse is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Pure Horse tegen eventuele aanspraken van derden.
 4. Pure Horse is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Pure Horse gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Pure Horse tegen eventuele aanspraken van derden.
 5. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Pure Horse is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Pure Horse aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 6. Pure Horse is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Pure Horse of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Pure Horse gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 7. De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Pure Horse. Zij kunnen hier een beroep op doen.

18.10 Wijze van betaling, automatische incasso

 1. Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debet-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.
 2. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.
 3. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, SEPA, Visa, MasterCard, American Express en PayPal.
 4. Alleen de eerste levering kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste Pure Horse box direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. (handelend voor Pure Horse) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.
 5. Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.
 6. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op het moment van de betaling.
 7. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, zullen we de box niet verzenden. In dergelijke gevallen zal Pure Horse nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

18.11 Verdachte fraude-accounts

 1. Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.
 2. Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

18.12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter, ongeldige bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Pure Horse en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Pure Horse en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Arnhem.
 3. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de ongeldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

Artikel 19 – Aanvullende voorwaarden partners

Als geautoriseerde partner (Affiliate) van Pure Horse stemt u ermee in zich te houden aan de algemene voorwaarden in deze overeenkomst. Lees de volledige overeenkomst zorgvuldig door voordat u Pure Horse registreert en promoot als Affiliate.

Uw deelname aan het programma is uitsluitend bedoeld om legaal reclame te maken voor onze website om commissie te ontvangen op producten die zijn gekocht door personen die via uw eigen website of persoonlijke verwijzingen naar Pure Horse zijn verwezen.

Door u aan te melden voor het Pure Horse parner Programma, geeft u aan akkoord te gaan met deze overeenkomst en de algemene voorwaarden.

19.1 Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

We behouden het recht om ELKE aanvraag voor het programma naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U heeft geen rechtsmiddel tegen ons voor de afwijzing van uw parner Programma-aanvraag.

19.2 Commissies

Wij trachten de commissies eenmaal per kwartaal uit te betalen. Om een ​​Affiliate commissie te laten ontvangen, moet het account wat heeft doorverwezen minimaal 90 dagen actief blijven.

U kunt uzelf niet verwijzen en u ontvangt geen commissie op uw eigen bestellingen.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die met succes zijn voltooid. Transacties die leiden tot terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

19.3 Beëindiging

Uw affiliate-aanvraag en status in het programma kan om een ​​van de volgende redenen worden opgeschort of beëindigd:

 • Ongepaste advertenties (valse beweringen, misleidende hyperlinks, enz.).
 • Spamming (massale e-mail, massale berichten in nieuwsgroepen, enz.).
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet openbaar maken van de partnerrelatie voor een promotie die in aanmerking komt als een goedkeuring onder bestaande richtlijnen en voorschriften van de Federal Trade Commission, of enige toepasselijke staatswetten.
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. Pure Horse behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van Pure Horse gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde smeergelden van uw aangesloten commissie als stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met Pure Horse is echter acceptabel.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate-fraude.

Naast het voorgaande behoudt Pure Horse zich het recht voor om een ​​Affiliate-account op elk moment te beëindigen, voor schendingen van deze Overeenkomst of zonder reden.

19.4 Affiliate-links

U mag zowel op uw website als in uw e-mailberichten grafische links en tekstlinks gebruiken. U mag de Pure Horse-site ook adverteren in online en offline rubrieksadvertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons verstrekte afbeeldingen en tekst gebruiken, of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken, zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen in het gedeelte Beëindiging.

19.5 Coupon- en dealsites

Pure Horse biedt af en toe een kortingsbon aan geselecteerde filialen en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als u niet vooraf bent goedgekeurd / geen merkbon heeft gekregen, mag u de kortingsbon niet promoten. Hieronder staan ​​de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aangeslotene die de promotie van onze producten overweegt in verband met een deal of kortingsbon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst op affiliate links, knoppen of afbeeldingen gebruiken om te suggereren dat er iets anders is dan momenteel geautoriseerde deals met de specifieke affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op Pure Horse-coupons, Pure Horse-kortingen of andere uitdrukkingen die impliceren dat er coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of ongeziene acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker een duidelijke en expliciete interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door op een duidelijk gemarkeerde link te klikken, knop of afbeelding voor die specifieke kortingsbon of deal. Uw link moet de bezoeker naar de site van de handelaar sturen.
 • De gebruiker moet coupon-/deal-/spaarinformatie en -details kunnen zien voordat een affiliate-cookie wordt ingesteld (d.w.z. “klik hier om coupons te zien en open een venster naar de site van de handelaar” is NIET toegestaan).
 • Gelieerde sites hebben mogelijk geen “Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon” of enige variatie, wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn, en de klik opent de handelaarssite of plaatst een cookie. Partners met dergelijke tekst op de landingspagina van de handelaar worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

19.6 Pay Per Click (PPC)-beleid

PPC-bieden is NIET toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

19.7 Aansprakelijkheid

Pure Horse is niet aansprakelijk voor indirecte of onopzettelijke schade (derving van inkomsten, commissies) als gevolg van fouten bij het volgen van partners, verlies van databasebestanden of enig resultaat van opzettelijke schade aan het Programma en/of onze website(s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het Programma en/of de lidmaatschappen of producten verkocht door Pure Horse. We beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of fouten.

19.8 Looptijd van de Overeenkomst

De looptijd van deze overeenkomst begint op het moment dat u het Programma accepteert en eindigt wanneer uw Affiliate-account wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Als een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliate-account te beëindigen. Uw voortdurende deelname aan het Programma houdt in dat u elke wijziging accepteert.

19.9 Vrijwaring

Affiliate zal Pure Horse en haar gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, inclusief degenen die door Pure Horse zijn gelicentieerd of geautoriseerd om materiaal te verzenden en te verspreiden, schadeloos stellen en vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade, boetes , vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met enige en alle claims die zijn ingediend in verband met deze overeenkomst als gevolg van nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, het niet bekendmaken of opzettelijk wangedrag van aangesloten.

19.10 Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract dat de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het Pure Horse-partnerprogramma uiteenzet. U geeft aan akkoord te gaan met deze overeenkomst en alle voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in deze overeenkomst door het Pure Horse-aanvraagproces te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht en hetzelfde effect heeft als een handgeschreven handtekening.